Jadwal Sholat Kota mataram

Bulan Aug 2019

Kota/Daerah

Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
01 Aug 2019 05:30 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:14 (WITA)
02 Aug 2019 05:30 (WITA) 06:30 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:14 (WITA)
03 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:29 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:14 (WITA) 19:14 (WITA)
04 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:29 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
05 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:29 (WITA) 12:22 (WITA) 15:43 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
06 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:29 (WITA) 12:22 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
07 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:28 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
08 Aug 2019 05:29 (WITA) 06:28 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
09 Aug 2019 05:28 (WITA) 06:28 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
10 Aug 2019 05:28 (WITA) 06:27 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
11 Aug 2019 05:28 (WITA) 06:27 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
12 Aug 2019 05:28 (WITA) 06:27 (WITA) 12:21 (WITA) 15:42 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
13 Aug 2019 05:27 (WITA) 06:26 (WITA) 12:21 (WITA) 15:41 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
14 Aug 2019 05:27 (WITA) 06:26 (WITA) 12:20 (WITA) 15:41 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
15 Aug 2019 05:27 (WITA) 06:26 (WITA) 12:20 (WITA) 15:41 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
16 Aug 2019 05:26 (WITA) 06:25 (WITA) 12:20 (WITA) 15:41 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
17 Aug 2019 05:26 (WITA) 06:25 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
18 Aug 2019 05:26 (WITA) 06:24 (WITA) 12:20 (WITA) 15:40 (WITA) 18:15 (WITA) 19:14 (WITA)
19 Aug 2019 05:25 (WITA) 06:24 (WITA) 12:19 (WITA) 15:40 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
20 Aug 2019 05:25 (WITA) 06:23 (WITA) 12:19 (WITA) 15:40 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
21 Aug 2019 05:25 (WITA) 06:23 (WITA) 12:19 (WITA) 15:39 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
22 Aug 2019 05:24 (WITA) 06:23 (WITA) 12:19 (WITA) 15:39 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
23 Aug 2019 05:24 (WITA) 06:22 (WITA) 12:18 (WITA) 15:39 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
24 Aug 2019 05:23 (WITA) 06:22 (WITA) 12:18 (WITA) 15:38 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
25 Aug 2019 05:23 (WITA) 06:21 (WITA) 12:18 (WITA) 15:38 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
26 Aug 2019 05:23 (WITA) 06:21 (WITA) 12:18 (WITA) 15:37 (WITA) 18:15 (WITA) 19:13 (WITA)
27 Aug 2019 05:22 (WITA) 06:20 (WITA) 12:17 (WITA) 15:37 (WITA) 18:14 (WITA) 19:13 (WITA)
28 Aug 2019 05:22 (WITA) 06:20 (WITA) 12:17 (WITA) 15:37 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
29 Aug 2019 05:21 (WITA) 06:19 (WITA) 12:17 (WITA) 15:36 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
30 Aug 2019 05:21 (WITA) 06:19 (WITA) 12:16 (WITA) 15:36 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
31 Aug 2019 05:20 (WITA) 06:18 (WITA) 12:16 (WITA) 15:35 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
Sumber : aladhan.com