X

Jadwal Sholat Kota mataram

Bulan Jan 2021

Kota/Daerah

Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
01 Jan 2021 04:57 (WITA) 06:01 (WITA) 12:19 (WITA) 15:46 (WITA) 18:38 (WITA) 19:41 (WITA)
02 Jan 2021 04:58 (WITA) 06:01 (WITA) 12:20 (WITA) 15:46 (WITA) 18:38 (WITA) 19:41 (WITA)
03 Jan 2021 04:59 (WITA) 06:02 (WITA) 12:20 (WITA) 15:46 (WITA) 18:38 (WITA) 19:41 (WITA)
04 Jan 2021 04:59 (WITA) 06:02 (WITA) 12:21 (WITA) 15:47 (WITA) 18:39 (WITA) 19:42 (WITA)
05 Jan 2021 05:00 (WITA) 06:03 (WITA) 12:21 (WITA) 15:47 (WITA) 18:39 (WITA) 19:42 (WITA)
06 Jan 2021 05:00 (WITA) 06:03 (WITA) 12:21 (WITA) 15:47 (WITA) 18:39 (WITA) 19:42 (WITA)
07 Jan 2021 05:01 (WITA) 06:04 (WITA) 12:22 (WITA) 15:48 (WITA) 18:40 (WITA) 19:43 (WITA)
08 Jan 2021 05:02 (WITA) 06:04 (WITA) 12:22 (WITA) 15:48 (WITA) 18:40 (WITA) 19:43 (WITA)
09 Jan 2021 05:02 (WITA) 06:05 (WITA) 12:23 (WITA) 15:48 (WITA) 18:40 (WITA) 19:43 (WITA)
10 Jan 2021 05:03 (WITA) 06:05 (WITA) 12:23 (WITA) 15:48 (WITA) 18:41 (WITA) 19:43 (WITA)
11 Jan 2021 05:03 (WITA) 06:06 (WITA) 12:23 (WITA) 15:48 (WITA) 18:41 (WITA) 19:44 (WITA)
12 Jan 2021 05:04 (WITA) 06:06 (WITA) 12:24 (WITA) 15:49 (WITA) 18:41 (WITA) 19:44 (WITA)
13 Jan 2021 05:04 (WITA) 06:07 (WITA) 12:24 (WITA) 15:49 (WITA) 18:42 (WITA) 19:44 (WITA)
14 Jan 2021 05:05 (WITA) 06:07 (WITA) 12:25 (WITA) 15:49 (WITA) 18:42 (WITA) 19:44 (WITA)
15 Jan 2021 05:06 (WITA) 06:08 (WITA) 12:25 (WITA) 15:49 (WITA) 18:42 (WITA) 19:44 (WITA)
16 Jan 2021 05:06 (WITA) 06:08 (WITA) 12:25 (WITA) 15:49 (WITA) 18:42 (WITA) 19:44 (WITA)
17 Jan 2021 05:07 (WITA) 06:09 (WITA) 12:26 (WITA) 15:49 (WITA) 18:42 (WITA) 19:44 (WITA)
18 Jan 2021 05:07 (WITA) 06:09 (WITA) 12:26 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
19 Jan 2021 05:08 (WITA) 06:10 (WITA) 12:26 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
20 Jan 2021 05:08 (WITA) 06:10 (WITA) 12:27 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
21 Jan 2021 05:09 (WITA) 06:11 (WITA) 12:27 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
22 Jan 2021 05:10 (WITA) 06:11 (WITA) 12:27 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
23 Jan 2021 05:10 (WITA) 06:12 (WITA) 12:27 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
24 Jan 2021 05:11 (WITA) 06:12 (WITA) 12:28 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
25 Jan 2021 05:11 (WITA) 06:12 (WITA) 12:28 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:45 (WITA)
26 Jan 2021 05:12 (WITA) 06:13 (WITA) 12:28 (WITA) 15:49 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
27 Jan 2021 05:12 (WITA) 06:13 (WITA) 12:28 (WITA) 15:48 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
28 Jan 2021 05:13 (WITA) 06:14 (WITA) 12:29 (WITA) 15:48 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
29 Jan 2021 05:13 (WITA) 06:14 (WITA) 12:29 (WITA) 15:48 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
30 Jan 2021 05:13 (WITA) 06:14 (WITA) 12:29 (WITA) 15:48 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
31 Jan 2021 05:14 (WITA) 06:15 (WITA) 12:29 (WITA) 15:47 (WITA) 18:43 (WITA) 19:44 (WITA)
Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
Sumber : aladhan.com