Jadwal Sholat Kota mataram

Bulan Nov 2019

Kota/Daerah

Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
01 Nov 2019 04:47 (WITA) 05:47 (WITA) 11:59 (WITA) 15:13 (WITA) 18:12 (WITA) 19:11 (WITA)
02 Nov 2019 04:47 (WITA) 05:47 (WITA) 11:59 (WITA) 15:14 (WITA) 18:12 (WITA) 19:11 (WITA)
03 Nov 2019 04:47 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:15 (WITA) 18:12 (WITA) 19:12 (WITA)
04 Nov 2019 04:46 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:15 (WITA) 18:12 (WITA) 19:12 (WITA)
05 Nov 2019 04:46 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:16 (WITA) 18:12 (WITA) 19:12 (WITA)
06 Nov 2019 04:46 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:16 (WITA) 18:13 (WITA) 19:13 (WITA)
07 Nov 2019 04:46 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:17 (WITA) 18:13 (WITA) 19:13 (WITA)
08 Nov 2019 04:45 (WITA) 05:46 (WITA) 11:59 (WITA) 15:17 (WITA) 18:13 (WITA) 19:13 (WITA)
09 Nov 2019 04:45 (WITA) 05:45 (WITA) 11:59 (WITA) 15:18 (WITA) 18:13 (WITA) 19:14 (WITA)
10 Nov 2019 04:45 (WITA) 05:45 (WITA) 11:59 (WITA) 15:18 (WITA) 18:14 (WITA) 19:14 (WITA)
11 Nov 2019 04:45 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:19 (WITA) 18:14 (WITA) 19:15 (WITA)
12 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:19 (WITA) 18:14 (WITA) 19:15 (WITA)
13 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:20 (WITA) 18:15 (WITA) 19:15 (WITA)
14 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:20 (WITA) 18:15 (WITA) 19:16 (WITA)
15 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:21 (WITA) 18:15 (WITA) 19:16 (WITA)
16 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:21 (WITA) 18:16 (WITA) 19:17 (WITA)
17 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:00 (WITA) 15:22 (WITA) 18:16 (WITA) 19:17 (WITA)
18 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:01 (WITA) 15:23 (WITA) 18:16 (WITA) 19:18 (WITA)
19 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:01 (WITA) 15:23 (WITA) 18:17 (WITA) 19:18 (WITA)
20 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:01 (WITA) 15:24 (WITA) 18:17 (WITA) 19:19 (WITA)
21 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:01 (WITA) 15:24 (WITA) 18:17 (WITA) 19:19 (WITA)
22 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:02 (WITA) 15:25 (WITA) 18:18 (WITA) 19:20 (WITA)
23 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:45 (WITA) 12:02 (WITA) 15:25 (WITA) 18:18 (WITA) 19:20 (WITA)
24 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:02 (WITA) 15:26 (WITA) 18:19 (WITA) 19:21 (WITA)
25 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:02 (WITA) 15:26 (WITA) 18:19 (WITA) 19:21 (WITA)
26 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:03 (WITA) 15:27 (WITA) 18:20 (WITA) 19:22 (WITA)
27 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:03 (WITA) 15:28 (WITA) 18:20 (WITA) 19:22 (WITA)
28 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:03 (WITA) 15:28 (WITA) 18:21 (WITA) 19:23 (WITA)
29 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:46 (WITA) 12:04 (WITA) 15:29 (WITA) 18:21 (WITA) 19:23 (WITA)
30 Nov 2019 04:44 (WITA) 05:47 (WITA) 12:04 (WITA) 15:29 (WITA) 18:21 (WITA) 19:24 (WITA)
Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
Sumber : aladhan.com