X

Jadwal Sholat Kota mataram

Bulan Sep 2020

Kota/Daerah

Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
01 Sep 2020 05:19 (WITA) 06:17 (WITA) 12:16 (WITA) 15:35 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
02 Sep 2020 05:19 (WITA) 06:17 (WITA) 12:15 (WITA) 15:34 (WITA) 18:14 (WITA) 19:12 (WITA)
03 Sep 2020 05:18 (WITA) 06:16 (WITA) 12:15 (WITA) 15:34 (WITA) 18:14 (WITA) 19:11 (WITA)
04 Sep 2020 05:18 (WITA) 06:16 (WITA) 12:15 (WITA) 15:33 (WITA) 18:14 (WITA) 19:11 (WITA)
05 Sep 2020 05:17 (WITA) 06:15 (WITA) 12:14 (WITA) 15:32 (WITA) 18:14 (WITA) 19:11 (WITA)
06 Sep 2020 05:17 (WITA) 06:14 (WITA) 12:14 (WITA) 15:32 (WITA) 18:13 (WITA) 19:11 (WITA)
07 Sep 2020 05:16 (WITA) 06:14 (WITA) 12:14 (WITA) 15:31 (WITA) 18:13 (WITA) 19:11 (WITA)
08 Sep 2020 05:16 (WITA) 06:13 (WITA) 12:13 (WITA) 15:31 (WITA) 18:13 (WITA) 19:11 (WITA)
09 Sep 2020 05:15 (WITA) 06:13 (WITA) 12:13 (WITA) 15:30 (WITA) 18:13 (WITA) 19:11 (WITA)
10 Sep 2020 05:15 (WITA) 06:12 (WITA) 12:13 (WITA) 15:30 (WITA) 18:13 (WITA) 19:10 (WITA)
11 Sep 2020 05:14 (WITA) 06:12 (WITA) 12:12 (WITA) 15:29 (WITA) 18:13 (WITA) 19:10 (WITA)
12 Sep 2020 05:14 (WITA) 06:11 (WITA) 12:12 (WITA) 15:28 (WITA) 18:13 (WITA) 19:10 (WITA)
13 Sep 2020 05:13 (WITA) 06:10 (WITA) 12:11 (WITA) 15:28 (WITA) 18:13 (WITA) 19:10 (WITA)
14 Sep 2020 05:13 (WITA) 06:10 (WITA) 12:11 (WITA) 15:27 (WITA) 18:12 (WITA) 19:10 (WITA)
15 Sep 2020 05:12 (WITA) 06:09 (WITA) 12:11 (WITA) 15:26 (WITA) 18:12 (WITA) 19:10 (WITA)
16 Sep 2020 05:11 (WITA) 06:09 (WITA) 12:10 (WITA) 15:26 (WITA) 18:12 (WITA) 19:10 (WITA)
17 Sep 2020 05:11 (WITA) 06:08 (WITA) 12:10 (WITA) 15:25 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
18 Sep 2020 05:10 (WITA) 06:07 (WITA) 12:10 (WITA) 15:24 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
19 Sep 2020 05:10 (WITA) 06:07 (WITA) 12:09 (WITA) 15:24 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
20 Sep 2020 05:09 (WITA) 06:06 (WITA) 12:09 (WITA) 15:23 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
21 Sep 2020 05:08 (WITA) 06:06 (WITA) 12:09 (WITA) 15:22 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
22 Sep 2020 05:08 (WITA) 06:05 (WITA) 12:08 (WITA) 15:22 (WITA) 18:12 (WITA) 19:09 (WITA)
23 Sep 2020 05:07 (WITA) 06:05 (WITA) 12:08 (WITA) 15:21 (WITA) 18:11 (WITA) 19:09 (WITA)
24 Sep 2020 05:07 (WITA) 06:04 (WITA) 12:08 (WITA) 15:20 (WITA) 18:11 (WITA) 19:09 (WITA)
25 Sep 2020 05:06 (WITA) 06:03 (WITA) 12:07 (WITA) 15:19 (WITA) 18:11 (WITA) 19:09 (WITA)
26 Sep 2020 05:05 (WITA) 06:03 (WITA) 12:07 (WITA) 15:19 (WITA) 18:11 (WITA) 19:08 (WITA)
27 Sep 2020 05:05 (WITA) 06:02 (WITA) 12:07 (WITA) 15:18 (WITA) 18:11 (WITA) 19:08 (WITA)
28 Sep 2020 05:04 (WITA) 06:02 (WITA) 12:06 (WITA) 15:17 (WITA) 18:11 (WITA) 19:08 (WITA)
29 Sep 2020 05:04 (WITA) 06:01 (WITA) 12:06 (WITA) 15:16 (WITA) 18:11 (WITA) 19:08 (WITA)
30 Sep 2020 05:03 (WITA) 06:01 (WITA) 12:06 (WITA) 15:15 (WITA) 18:11 (WITA) 19:08 (WITA)
Tanggal Subuh Dhuha Djuhur Asar Magrib Isha
Sumber : aladhan.com